De Algemeen Geldende Theorie voor den Innerlijken Vrede

door Miguel de Molinos

 

(Opmerking: Miguel de Molinos (1628-1696) was een Spaanse mysticus die vooral bekend is geworden door zijn boek ‘Geestelijke Gids’. Elk boek moet kritisch gelezen worden, ook dit boek. Vaak kan in een boek een onverwacht verborgen juweel zitten. Zo ook het citaat hieronder uit Molino’s boek. Zijn onderscheid tussen geest en ziel is niet scherp, maar hij ziet dat diep in ons – in onze  geest wel te verstaan – de grote Koning zijn troon heeft en daar rust is. Hij is onze vaste burcht. We voeren strijd tegen alles om ons heen vanuit dit rustpunt in Christus. Het citaat hieronder is genomen uit de Nederlandse editie van 1907).

  • Weet dat uw ziel is het middelpunt, de woning en het Koninkrijk Gods; maar opdat de groote Koning ruste op dezen troon uwer ziel, moet gij trachten haar rein te houden, rustig, onvervuld en gelaten. Gereinigd van schulden en gebreken, niet verstoord door onrust, onvervuld van aandoeningen, verlangens en gedachten. en gelaten onder beproevingen en kwellingen.
  • Gij moet daarom het hart steeds kalm houden om dezen levenden tempel Gods rein te doen blijven en gij met eene oprechte en zuivere bedoeling werken, bidden, gehoorzamen en dulden zonder eenige verstoring, hoeveel God u zoude gelieven te zenden. Want het is zeker, dat Hij voor het welzijn uwer ziel en voor uwen geestelijken vooruitgang den boezen vijand moet toestaan, deze stad van rust en deze troon van vrede te bestoken met beproevingen: inblazingen en smarten, en door middel van de menschen, met pijnlijke kwellingen en zware vervolgingen.
  • Zij daarom uw hart standvastig en kalm onder elke onrust, die u deze kwellingen veroorzaken. Trek u daarin terug om hen te overwinnen, omdat dáár is de goddelijke kracht, die u beschermt, u verdedigt en voor u krijg voert. Als een mensch eene vaste burcht heeft, dan ver­ontrust hem de vervolging zijner vijanden niet, omdat zij bespot en overwonnen worden zoo hij zich daarin terug trekt. Om te zegevieren over uwe zichtbare en on­zichtbare vijanden en over al de valstrikken en kwel­lingen, staat binnen in uw eigen ziel een vaste burcht, want daar woont de goddelijke hulp en de koninklijke steun; trek daar binnen en alles wordt veilig, vredig en sereen.
  • Uw eerste en stage streven moet zijn, dezen troon uws harten vredig te houden, opdat daar de opperste Koning zetele. De weg tot stilling van uw hart moet zijn de inkeering in uzelven door middel van de innerlijke contemplatie.
    Uw geheele wapenrusting besta uit het gebed en de liefdevolle contemplatie der goddelijke tegenwoordigheid. Als gij te scherp aangevallen wordt trek u dan terug in dit gebied van vrede, waar gij uw sterkte zult vinden. Als gij kleinmoedig zijt trek u terug in dezen schuilhoek van het gebed, het eenige wapen om den vijand te over­winnen en de kwelling te stillen. Verlaat dien niet ge­durende den storm, vóór gij, als een andere Noach, den vrede ondervindt, de zekerheid en de klaarheid, en tot­dat uw wil zich heeft overgegeven, toegewijd, kalm en krachtig. 
  • Ten slotte, wees niet bedroefd noch verlies het ver­trouwen, wanneer gij kleinmoedig zijt; keer steeds weder tot kalmte als gij verstoord zijt, want de goddelijke Heer verlangt alleenlijk van u, zoo Hij in uw ziel zijn zetel en een rijken troon van vrede zal kunnen vestigen, dat gij in uw hart, door de innerlijke contemplatie en door zijne goddelijke genade de stilte zoekt, in het rumoer, de eenzaamheid in de menigte, het licht in de duisternis, de vergetelheid in de beleediging, den moed in de vrees, de opgewektheid in de verslagenheid, den weerstand in de beproeving, den vrede in den krijg en de rust in de kwelling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven