Waarom ik Bijbelteksten Leer

door Gene Denler

Voornamelijk om vier redenen.

1. Overwinning

In de Bijbel zien we veel uitdagingen en geboden om het woord met hoofd en hart te kennen.

Laten we eens naar een paar mannen van God kijken die deze gewoonte kenden.

Overwinning over tegenslag, zonde en satan. Ik herinner me hoe God me eens door het Woord dat ik gememoriseerd (d.w.z. van buiten geleerd) had, corrigeerde nadat ik me verschrikkelijk kwaad had gemaakt. Het ge­beurde op de Filippijnen.

Een hoofd van een groot bedrijf in Manilla had me listig voor dui­zend gulden opgelicht. Misdaad en corruptie vieren daar hoogtij. Toen ik dat ontdekte ging ik terug om mijn beklag te doen. De man groette met een grijns die duidelijk zei: jij sufferd.

Wettelijk had ik geen verhaal. Hij had mijn handtekening zwart op wit. Ik dreigde, ik veegde hem de mantel uit, ik … Hij nam het even en trok toen zijn mes. Ik wist niet hoe gauw ik weg moest komen …

Toen werd ik pas goed kwaad. Ik stapte in de bus, maar eer ik thuis was begon de Heilige Geest me een vers in gedachten te brengen, dat ik geleerd had. Romeinen 12:19: “Wreekt uzelf niet … Ik zal het vergelden, spreekt de Here”.

Er zat niets anders op dan teruggaan en mijn excuus aanbieden. Dat deed ik. Ik ver­telde de man dat ik christen was en gaf hem mijn getuigenis. Hij werd daardoor geen christen en ik kreeg mijn geld niet terug, maar ik had gedaan wat goed was en de man was erg verbaasd over zo’n ongebruikelijke reactie.

Omdat ik Bijbelteksten had gememoriseerd, kon Gods Geest me ter plaatse corrigeren over mijn belabberde houding. Bijbelmemorisatie maakt dat je Gods Woord altijd tot je beschikking hebt.

Een zendelinge in China werd gevangen ge­zet. De bijbel werd haar afgenomen en ze bezweek bijna onder de dagelijkse hersen­spoelingen. Tot ze toestemming kreeg de cel te verlaten om haar winterkleren te ha­len. Bij haar terugkomst smokkelde ze een Johannes-evangelie binnen. Avond aan avond kroop ze onder de dekens en leerde de teksten bij het licht van haar zaklantaarn. Als ze een bladzijde kende, maakte ze daar­van een propje en wierp dat in het toilet. Al gauw kende ze het hele evangelie (805 teksten) van buiten en ieder bewijs was ver­nietigd. Het opzeggen van de teksten hield haar tijdens het verdere verblijf bij haar verstand en in leven. U en ik krijgen misschien geen tweede kans. Memoriseert u Bijbelteksten?

2. Getuigen

Veel christenen zijn aarzelend om te ge­tuigen of anderen geestelijke raad te geven. Ze zijn bang. Ik heb gezien hoe een bang christen in een vrijmoedige evangelist veranderde toen hij regelmatig Bijbelteksten ging leren. Een van de meest ge­reserveerde, introverte mensen die ik ken is een jonge Filippino.

Hij was in feite mensen­schuw. Toen ging hij Bijbelteksten van buiten leren. Hij memoriseerde drie kaarten per week. Dat lijkt misschien niet veel om een leven te veranderen. Maar hij schrijft heel klein en zo telden we eens 33 teksten voor die week. Hij repeteert en onthoudt zijn teksten. Die man heeft waarschijnlijk meer mensen tot Christus geleid dan iemand anders van ons team. God heeft hem machtig gebruikt. Op een avond liep hij buiten zijn teksten te repeteren en te bidden, toen hij iemand hoorde huilen aan de waterkant — een man die zelfmoord wilde plegen. Mijn kennis ging naast hem zitten en begon sommige van de teksten die hij geleerd had met hem door te nemen. Binnen een uur werd de vreem­deling christen. Er is kracht in Bijbelmemorisatie.

3. Omgang

Om mijn omgang met God te verrijken. Onlangs bracht ik in de nacht een vriend naar het vliegveld. Op de terugweg citeerde ik uit mijn geheugen het boek Romeinen. Dat gaf me veel contact met God. Ik dacht toen: als dit de enige reden is waarom ik Bij­belteksten memoriseer dan is dat al voldoende. De intieme omgang met God, zijn tegenwoor­digheid die je ervaart als je zijn Woord op­zegt.

Spreuken 6:22 zegt: “Als gij op weg zijt, moge het u leiden; als gij u nederlegt, moge het over u waken, als gij wakker wordt, moge het u toespreken”. Dit vers zegt dat Gods Woord die dingen doet. Als u wakker wordt en u hebt teksten gememoriseerd, dan kan het tot u spreken.

4. Mediteren

In de Bijbel zien we veel uitdagingen en geboden om het woord met hoofd en hart te kennen.

Laten we eens naar een paar mannen van God kijken die deze gewoonte kenden.

Jozua 1:8 zegt: “Dit wetboek mag niet wij­ken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt over­eenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn”.

Vaak heb ik me afgevraagd waarom God beveelt dat we dag en nacht zijn Woord overdenken. Een van de voornaamste redenen, dacht ik, is de geweldige invloed die er aan het gedachteleven toegeschreven moet wor­den. Het karakter van een man wordt ge­vormd door wat hij denkt. Onze gedachten openbaren ons karakter zoals het werkelijk is. Onze gedachten zijn een goede barometer voor onze geestelijke conditie.

Denk eens aan uw gedachten van de laatste dagen. Toen u die de vrije loop liet, waaraan hebt u toen gedacht? Waaraan denkt u als u kunt denken wat u maar wilt?

Gedachten hebben macht. Williams vertaalt Romeinen 8:6 zo: “Dingen te denken die door de lagere natuur ingegeven worden be­tekent dood, maar te denken wat door de Heilige Geest wordt ingegeven betekent leven en vrede”.

Dr. A. W. Tozer zei: “Onze gedachten open­baren niet slechts wat we zijn, ze voorspellen wat we zullen worden. Spoedig zullen we de som van het totaal van onze gedachten zijn”. Terwijl we mediteren over het Woord dat we memoriseerden wordt ons leven meer en meer veranderd naar het beeld van Jezus Christus.

Het Woord is een krachtig wapen bij het tegemoet treden van tegenslagen en ingewik­kelde toestanden. Met het oog op de wan­hopige tijd waarin we leven is het niet on­mogelijk dat op zekere dag het gememori­seerde Woord onze enige bron van overden­king zal zijn. Leert u Bijbelteksten van buiten?

{Bron: Navigator Logboek, nr. 40, najaar 1972. Overgenomen met toestemming van de Navigators te Driebergen}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven