Over Bezorgdheid

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn” (Filippenzen 4:6-9 NBG51).

Wanneer we nog niet volwassen in het geloof zijn, ligt de nadruk op een uiterlijk gebod: “Gij zult niet bezorgd zijn”. Maar voor we het weten zijn we bezorgd en voelen we ons schuldig omdat we het gebod niet hebben gehouden.

Dan komt er een dag dat we zien dat we in het huis van Christus zijn waar zijn leven ons tot wet is (Hebr. 3:1-6). Dan zien we ook dat ons eerste stap er nooit een van geloof is. Wanneer ons vlees (onze natuurlijke opmaak van ziel en lichaam) zorgelijkheid manifesteert, heffen wij die op tot het niveau van de geest waar we de nieuwe mens zijn. De belofte is dan de vrede van God. We hebben deel aan de goddelijke natuur en dat leven is nooit bezorgd.

Die manifestatie van het vlees is nodig om een tegenstelling te scheppen waarin we een stap in geloof kunnen nemen: “… en voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof …” (Gal. 2:20). Geloof is dus de sleutel, niet het verder zelf regelen.
Daarbij is het van groot belang dat we een “zuiver oog” hebben. We ontvangen het positieve èn het negatieve  uit Gods hand in zijn doel dat we ons steeds meer geworteld te weten in Hem. Kunnen we daarom danken als we bezorgd zijn? De opdracht is te danken onder ALLES  (1 Thess. 5:18): “Heer, U weet dat ik zó bezorgd ben in deze situatie, maar in U is er geen bezorgdheid. Het is niet ik, maar Christus en U als mij bent niet bezorgd. Daar dank ik U voor. Mijn situatie is Uw situatie. Amen.” De belofte is dan vrede.

Natuurlijk is de praktijk weerbarstiger dan ik heb geschetst, want er spelen nog twee factoren een rol: lijden en volharding. Soms moet de bron van bezorgdheid in geloof aangepakt worden. Anderzijds kan de bron een permanent karakter hebben en zelfs bij chronische ziekte of ouderdom een aftakelend effect hebben. Het is dan belangrijk dat we ons woord van geloof hebben, zoals 2 Cor. 4:16: “Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd”. Ouderdom kent een compensatie door innerlijke vernieuwing. Zo kent het negatieve een toename van ons besef van ons organische eenheid in Christus. Dit zien we vaak in de zwakheid van de oudere die een geur van Christus heeft die andere gelovigen aantrekt. Kortom, we ontvangen alles uit Gods hand tot opbouw, ook bezorgdheid.

Het hele proces gaat meestal niet gladjes, omdat er zo iets is als de strijd van het geloof. Onze zorgelijke situatie kan gepaard gaan met lijden, dat dingen niet gaan zoals we willen. Het is allemaal onderdeel om zich in Christus geworteld te weten, met het oog op de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden als we volharden. Daarom, ook in bezorgdheid leeft de rechtvaardige door het geloof en is er het woord van geloof als basis van gelovig gebed. Bijvoorbeeld, een jong stel dat bezorgd is dat ze geen woonruimte kan krijgen in de huidige krappe markt, kan het staan op 1 Tim. 6:8: “Als we echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.” Voor het stel is de situatie niet genoeg en kan God worden aangesproken op Zijn eigen woord. And God loves it! Zo wordt het dal van bezorgdheid tot  een deur van hoop (Hosea 2:15), waar lijden en volharding zeker niet zullen ontbreken.

“Water and Spirit”

by Roel Velema

Jesus answered, “Truly, truly, I say to you, unless one is born of WATER AND SPIRIT and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God” (John 3:5).

What is the meaning of “water” in this verse?

Commentaries provide different answers. Some say it’s literal water, like the water in the womb or water baptism. Others say the water is figurative and point to the Word of God.

In order to provide the correct answer a few things are important.

Firstly, there is a rule in Greek that when two nouns our connected with a conjunction, like in “water and Spirit”, both words have to be both literal or both figurative. In John 3:5, where “water and Spirit” is used, “Spirit” is literal. So “water” also has to be literal. Though our birth from above is connected with the Word of God (cp. 1 Peter 1:23), it is figurative, and doesn’t match our grammatical criterium.

The water of the womb is literally, but is not an option, because our Lord declined the natural line; it is not the issue in John 3:5. And it doesn’t add anything of value, because every child is born from water in the womb. It was the ignorance of Nicodemus do say that.

It can’t apply to water baptism either, because we are not eternally saved by water baptism. It is a testimony that we already ARE saved.

Secondly, the passage which Nicdemus had to think of was Ezekiel 36:25-27:

I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses, and from all your idols I will cleanse you. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my Spirit within you, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules.”

The first part of Ezekiel 36 has to do with the spiritual renewing of Israel (cp. Isa. 66:8; Rom. 11:15; Ezek. 37:1-14). Note the similarity between John 3:8 and Ezekiel 37:9:

“Thus says the Lord GOD: Come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live” (Ezek. 36:9). To understand John 3:5 better, note that the word “water” only appears once in Ezekiel 36-37, where it has to do with CLEANSING.

I will sprinkle clean WATER on you, and you shall be clean from all your uncleannesses, and from all your idols I will CLEANSE you” (Ezek. 36:25).

We receive even further light in Leviticus 14:5-7, where we also see the relationship between cleansing or sprinkling and the water:

And the priest shall command them to KILL ONE of the birds in an earthenware vessel over fresh water. He shall take the live bird with the cedarwood and the scarlet yarn and the hyssop, and dip them and the live bird in the blood of the bird that was killed over the fresh water. And he shall sprinkle it seven times on him who is to be cleansed of the leprous disease. Then he shall PRONOUNCE HIM CLEAN and shall let the LIVING BIRD go into the open field.”

This all points to our Lord Jesus Christ. He is the killed bird in His death, and the living bird in His resurrection. In His death it was connected with His blood and in His resurrection connected with water:

The Spirit and the water and the blood; and these three agree” (1 John 5:8).

John 3:5 doesn’t mention the blood perse, because Jesus is dealing in that verse with the life side of the cross. So John 3:5 points to the literal water in John 19:34:
But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water.”

Purge me with hyssop, and I shall be clean; wash me, and I shall be whiter than snow” (Psalm 51:7).

So the blood cleanses in an atoning sense and the water cleanses in washing sense. The birth from above is a bath of regeneration  (cp. Titus 3:5). This washing is needed to make us pure temples of the Holy Spirit.

Revelation 3:20 Revisited

by Roel Velema

Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me” (Revelation 3:20).

Revelation 3:20 is often used in evangelism, often along with John 1:12, to urge people to accept Christ as their Savior. Many have come to faith through this verse (me too!). Later I realized that the verse is not addressed to the unsaved, but a church, a body of those who were born again, to redeemed people. Although God can give a straight blow with a crooked stick, and the wind of the Spirit blows wherever He wants, what then is the contextual meaning of the verse for the saved?

The first thing that stands out in the seven letters of Revelation 2-3 is the impending return of the Lord. Jesus writes to the Ephesians: “I will coming to you” (Rev. 2:5). In Pergamum we see more urgency: “Therefore repent. If not, I will come to you soon” (Rev. 2:16). To Thyatira, the Lord emphasizes yet another time of perseverance: “Only hold fast what you have until I come” (Rev. 2:25). He comes nearer when He writes to Sardis: “I will come like a thief” (Rev. 3:3). Time really draws near when He writes to the church of Philadelphia: “I am coming soon” (Rev. 3:11). The finally, in Laodicea He is standing at the door where He knocks. We see the same in Luke 12: 35-38:

Stay dressed for action and keep your lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly, I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. If he comes in the second watch, or in the third, and finds them awake, blessed are those servants!

These slaves had to dress for action and keep their lamps burning, as also see in the parable of the wise and foolish virgins (Matt. 25:1-13). But note the differences. In Luke 12 the master came FROM to the wedding feast, while in Matthew 25 the girls went TOWARDS the wedding hall. Some Bible readers think that Luke 12:35-38 relates to Israel after the marriage of the Lamb has been a fact. It would then be addressed to the believers in the Great Tribulation. When we stick to this line, we see that after the second coming of Christ on earth, two weddings have taken place. Christ has his bride and the Father has restored Israel as his wife. For both weddings there are then festivities and Christ could be on his way from one wedding to another. However, we will see that this is not the thought behind Luke 12:35-38.

Peter also wondered to whom the parable was addressed and asked: “Lord, are you telling this this parable for us for all” (Luke 12:41). The Lord then spoke the parable of the faithful and wise slave, which we also find in Matthew 24:45-51. These parables are parables over the kingdom of the heavens, which point to the rule of heaven over the earth for those who realized their heavenly calling. The church of Jesus Christ has a heavenly calling and Israel has not. Therefore Israel is not in view in Luke 12:35-38.

Regarding the coming from and going to the marriage feast, the Greek text helps us when we look at the Greek word for “marriage”, which is the word “gamos.” In Luke 12:36 the word is plural and usually does not refer to multiple weddings, but to the different parts of the wedding. Now we have the explanation of Revelation 3:20. Hearing his voice, being dressed, keeping the lamps burning, as the wise virgins did. He comes as a thief in the night, possibly in the second or third night watch, that is, the hours before midnight or after midnight. He come back from the marriage hall where all things are made ready. Revelation 3:20 therefore challenges us to expect His second coming daily.

Let’s read on, from Luke 12:39:
But know this, that if the master of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.” Peter said, “Lord, are you telling this parable for us or for all?” And the Lord said, “Who then is the faithful and wise manager, whom his master will set over his household, to give them their portion of food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly, I say to you, he will set him over all his possessions. But if that servant says to himself, ‘My master is delayed in coming,’ and begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and get drunk, the master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and put him with the unfaithful. And that servant who knew his master’s will but did not get ready or act according to his will, will receive a severe beating. But the one who did not know, and did what deserved a beating, will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more” (Luke 12: 39-48).

In verse 45 the slave becomes unfaithful and mistreats the other slaves. His lord will let him share in the fate of the faithless ones, like the faithful slaves of Christ will rule during the millennium over His possessions. In verse 47 we read: “And that servant who knew his master’s will but did not get ready or act according to his will, will receive a severe beating.” Other Bible passages of the same nature are found in Matthew 22:1-14; 24:45-51; 25:1-13, 28-30, Luke 19:2-27 and Galatians 5:17-21.

Although we cannot lose our eternal salvation and stay a child of God, we can certainly can fail to receive the heavenly millennial birthright as a son. Therefore, put the following text on your pin board or PC in order to be reminded of it every day:

Blessed is the slave who will find his lord so busy when he comes. Truly I say to you that he will put him over all his possessions “(Luke 12:42-43).

Christ is the Door

door Roel Velema

Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep” (John 10:7).

And I will place on his shoulder the key of the house of David. He shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open” (Isa. 22:22).

Christ is the great ‘I AM’ and I am the derived ‘I am’, because I am joined to Him. Therefore I am the light of the world, the salt of the earth, because HE IS the light and the salt. Likewise, because Christ IS the door, I am the door too, in the same way that HE IS the light, because “as He is, so also are we in this world” (1 John 4:17b). We are the light and the door in this world as He lives His life as me.

When we look at the circumstances, it seems that people open and close doors, and we may like or dislike them for doing so. But that isn’t the life of faith. Faith says that Christ IS the door and we are in Him. That door is always opened or closed at the right moment. Christ is the door to salvation, to eternal salvation, but also to my present salvation as it pertains to my daily walk in Him.

In God I trust; I shall not be afraid. What can man do to me?” (Psalm 56:11).

Never look at man as a door, because else we may hate him when the door closes. We walk in Him and see “God only” working through our environment. We have our movement and our being in Him.

So relax, in God we trust.

Woar giet ‘t noar toe?

Kerst 2020. Woar giet ’t naar toe? Waar gaat het heen? Where is it going?

Deze foto werd genomen in de Hoenwaard, een buitendijks gebied langs de IJssel bij Hattem. We hebben vaak langs deze kar gefietst en dan kwam de vraag langs, of beter gezegd: wij kwamen langs de vraag.

In deze tijd van Corona drong de vraag zich dringender op toen we er weer langs fietsten. Ik moest denken aan: Matthéüs 24:7: “En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten (SV: pestilentiën) en aardbevingen in verscheidene plaatsen.”

Het Griekse woord voor ‘pestilentie’ is ‘loimos’,. Het woord betekent ‘pest’ en is een aanduiding voor een door besmetting zich snel verbreidende ziekte die epidemisch optreedt. Pestilentiën worden in één adem genoemd met hongersnood en aardbevingen.
Matthéüs 24 is de Profetie op de Olijfberg met betrekking tot de Jood (Matt. 24:15-31), de christen (Matt. 24:32-25:30), en de volkeren (Matt. 25:31-46). De werkelijke weeën vinden pas plaats in Openbaring 9-11, wanneer de gemeente van Jezus Christus al is opgenomen.

Matthéüs 24:7 vindt nog in deze tijd plaats en Jezus vervolgt in vers 8:

Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën” (Matt. 24:8).
Het zijn voorweeën. De tijd waarin wij leven, is het begin van de weeën. Verwacht daarom niet dat het beter zal gaan. Tussen de voorweeën lijkt alles weer het oude, maar dan keer het in grotere heftigheid terug. Doar giet ’t naar toe! Daar gaat het heen! There it is going!

De eerste komst van Christus

Laten we dit alles eens plaatsen in het licht van het komende Kerstfeest. Het is opmerkelijk dat de Joden konden weten dat de tijd van de Messias komende was. We zien verschillende tijden in de Bijbel:

“De volheid van de tijd” – Kerst

volheid der tijden” (Ef. 1:10) – Messiaanse tijdperk

“Jeruzalem zal vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen zullen worden vervuld” (Lukas 21:24).
Dit is de periode van Nebukadnezar tot de komst van Christus. God is altijd op tijd, op de juiste tijd, want God is een God van orde en planning.

Kerst kwam op de juiste tijd, zoals ook de tweede wederkomst op de juiste tijd zal komen. Niets loopt uit de hand bij God. Als God op de juiste tijd Zijn Zoon in deze wereld heeft gebracht, hoe konden de Joden dat dan weten? Konden ze het wel weten? Ja, ze konden het weten op basis van Daniël 9:24-27, de profetie van de zeventig jaar weken. Daniel zei dat het 69 jaarweken, dat is 69 maal 7 = 483 lunaire jaren zou duren, vanaf het moment om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias, de Vorst. Deze periode begon toen Nehemia voor koning Artaxerxes stond (Neh. 2:1-8). Bijbelcommentaren geven doorgaans de datum 445 vóór Christus als start van de herbouw van Jeruzalem.

Na het decreet van de koning was er één jaarweek nodig om Jeruzalem te herbouwen: de straten en de grachten in druk der tijden. 69 jaarweken later wordt de Messias uitgeroeid, een verwijzing naar de dood van de Here Jezus op Golgotha. In het algemeen wordt de dood van Christus gesteld op april 30 of april 33. Het was in de maand Nisan dat koning Artaxerxes zijn decreet gaf (Neh. 2:1), en het was in de maand Nisan dat de Here Jezus stierf (vgl. Lev. 23:5-6; Num. 28:16-17). Tot het jaar 33 omvatten de 69 weken een periode van 445+32 (het jaar nul na Christus bestaat niet) = 477 jaar.

Het boek Openbaring beschrijft die laatste jaarweek nauwkeurig en stelt die 7 jaar als zeven perioden van 360 dagen. Dit brengt ons bij de Joodse kalender. In de Joodse kalender (ha’loeach) wordt het maandjaar van 354 dagen regelmatig aangepast aan het zonnejaar van 365 dagen. Die is nodig omdat bepaalde feesten seizoengebonden zijn en anders ieder jaar verder opzij zouden schuiven. Om dit op te lossen, komt er zeven keer per 19 jaar een extra maand bij het Joodse jaar. In een Loeach staat aangegeven op welke dag in de reguliere kalender sabbat en feestdagen vallen.

Deze 477 jaar zijn echter zonnejaren (solaire jaren), jaren van 365,25 dagen. De Bijbel rekent echter met maanjaren (lunaire jaren), jaren van 360 dagen (vergelijk Gen. 7:11 met Gen. 8:3-4, en vergelijk Openb. 11:2 met Openb. 11:3). Deze lunaire jaren worden ook wel profetische jaren genoemd.

De 477 solaire jaren zijn gelijk aan 477*365,25/360 = 484 lunaire jaren. Dit verschilt maar één jaar als we een jaarweek beschouwen als 7 lunaire jaren. Immers, dan omvatten 69 jaarweken: 69*7 = 483 lunaire jaren. Verschil in afronding en onnauwkeurigheid van jaartallen kunnen het verschil van één jaar gemakkelijk verklaren. We kunnen daarom maar tot één conclusie komen:

De Schrift gaf licht wanneer de dood van de Messias zou komen en dat Zijn geboorte daaraan vooraf zou gaan.

De tweede komst van Christus

Zoals God liet zien dat de eerste komst van Christus aanstaande was, doet hij dat ook met betrekking tot Zijn tweede komst. We zijn heel dicht bij de wederkomst van Christus, gebaseerd op de zeventallige indeling van de Schrift, d.w.z. zes dagen van 1000 lunaire jaren, gevolgd door een zevende lunair jaar, het Messiaanse tijdperk. Na Zijn dood zal Christus na twee dagen (na 2000 lunaire jaren) terugkomen, op de derde dag – dus na 2+ dagen, bij het aanbreken van de derde dag – dus na 2000+ lunaire jaren. Dit zijn 2000*360/365,25 = 1971 solaire jaren voorbij de gebeurtenissen op Golgotha. Dit brengt ons in het jaar 1971+33 = 2004, waar we nu bijna 17 jaar voorbij zijn (laten we zeggen tot de lente van 2021). We staan dus in het krieken van de derde dag! De opname van de gemeente van Jezus van Christus kan er zo maar zijn!

Kerst 2020 geeft daarom een hint dat we nu op een vergelijkbaar moment zijn ten opzichte van Zijn eerste komst!!!

Doar giet ’t noar toe! There it is going!

Een gezegend kerstfeest toegewenst!

On pestilences – the beginning of sorrows

by Arlen Chitwood

And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and PESTILENCES, and earthquakes, in divers places. All these are the beginning of sorrows” (Matt. 24:4-8).

“False Christs, wars, rumors of wars, famines, pestilences, and earthquakes are ever in the news today. But the reference in Matthew 24 is specifically to events in days ahead, events during the Tribulation. The stage is being set today for events which are about to occur, as revealed in the opening verses of the Olivet Discourse. The end of the age is the matter at hand throughout these opening verses, in keeping with the disciples’ questions (v. 3); but the sign of the end of the age is not given until near the conclusion of the Jewish section of the discourse (vv. 29, 30). The “end” in verse 6 is the same “end” referred to in verses 13 and 14 – the end of the age, or the end of the Tribulation. This is synonymous with the “end” or “consummation” in Daniel’s prophecy of the Seventy Weeks (Dan. 9:26,27). Although verses 4-8 describe events which will actually exist throughout the Tribulation, the specific reference is to events during the first part of this period only. Note verse 6: “… but the end is not yet.” The specific events described here will occur at a time during the Tribulation which precedes the actual time of the end. Verses 9-14 then continue from this point and provide information concerning events throughout the remainder of the Tribulation. Note the concluding statement in this section: “… then shall the end come.” Here we have events which not only occur during the Tribulation but lead up to the end of this period, the end of the age. Actually, verses 4-8 depict events which will occur during the first three and one-half years of the Tribulation, and verses 9-14 depict events which will occur during the last three and one-half years of the Tribulation. The expression “the beginning of sorrows” (v. 8), as will be shown, is peculiarly related to Israel during the Tribulation, pointing to climactic events which will occur both in the middle and at the end of this seven-year period. Verses 4-8 carry one to the time of the first of these two climactic events (in the middle of the Tribulation), and verses 9-14 pick up at this point and carry one through to the time of the second of these two climactic events (at the end of the Tribulation). Verses 4-14, thus, cover major related events pertaining to Israel from the beginning to the end of the Tribulation. The entire scope of the matter is revealed in these verses, but with very little detail. Then, verses 15-26 drop back and cover the same time period as verses 9-14, providing additional details concerning a number of events which will occur in the middle and during the last half of the Tribulation.

Examine Yourself or Not?

by Roel Velema

But to me it is a very small thing that I may be examined by you, or by any human court; in fact, I DO NOT EVEN EXAMINE MYSELF. For I am conscious of nothing against myself, yet I am not by this acquitted; but the one who examines me is the Lord” (1 Cor. 4:3,4 NASB).

But a man must EXAMINE HIMSELF, and in so doing he is to eat of the bread and drink of the cup” (1 Cor 11:28 NASB).

EXAMINE YOURSELVES, whether ye be in the faith; PROVE YOUR OWN SELVES. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates?“(2 Cor. 13:5 KJV).

Should we examine ourselves or not? The key to the answer is that in all these three passages Paul uses different Greek words. That should be recognized or else we are comparing apple with oranges.

In 1 Corinthians 4:3,4 the Greek verb is ἀνακρίνω (ana-krinoo). This verb is related to the verb (κρίνω) krinoo, which carries the thought of judgment. Paul says that he doesn’t pass judgment on himself but he does judge (ana-krinoo) things whether they agree with the Scriptures or not (Acts 17:11). Believers can so that because they are spiritual persons who judge (ana-krinoo) all things (1 Cor. 2:15).

In 1 Cor. 11:28 the Greek verb is δοκιμάζω (dokimazoo). This verb means to investigate, to test. So we may test ourselves relative to something, but not judge ourselves as in 1 Cor. 4:3,4. We should be aware of the difference. We investigate ourselves whether we know what it means to be in Christ, but in Christ we do not judge ourselves.

In 2 Cor. 13:5 dokimazoo appears again in the translation ‘proves your own selves”. So there is a difference between proving and judging. However, and that is interesting the translation ”EXAMINE YOURSEVES” introduces a new Greek verb: πειράζω (peirazoo). Peirazoo points to experimental experience and to put something to the test. So dokimazoo and peirazoo belong to each other. Peirazoo is also related to temptation. When it comes to temptation the point is to abide in Christ. We are always in Christ, and in this respect we don’t judge ourselves, but when we are tempted to act as if we are not in Christ, we prove our own selves.

So in answering the question whether we should examine ourselves, the answer is yes and no. We should see the nuance differences in order not to compare apples with pears, as the expression goes in Dutch.

When the Fulness of Time Had Come

Christmas Message 2019
by Roel Velema

But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, “Abba! Father!” So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God” (Galatians 4:4-7).

In this Christmas meditation I want to dwell with you on these words of Paul. I choose this section because I like that great word ‘fullness’. Fullness refers to being full, being fulfilled, being complete and perfect. Paul refers to the completion of a period of time. The birth of Christ therefore came at the ‘the right time’. Fullness in Scripture however is not limited to time, but also applies to God and to man. So let’s take a closer look at these three aspects of fulness relative to Christmas.

1. The fullness of God

When the Son of God came to this earth, the fullness of God came too. Yes, the fullness of God in a baby, in Jesus. But that’s not all, the whole Trinity of God was involved in Christmas. The Father was involved because God the Father sent His Son. The Son went in complete harmony with the Father, for His food was to do the will of the Father.

God knew that man would sin and in need of redemption. But who was willing to redeem him? The answer to that question is to be found in Isaiah 6:
And I heard the voice of the Lord saying, “Whom shall I send, and who will go for Us?” Then I said, “Here am I! Send me” (Isa. 6:8)

In that passage Isaiah offered to go and was sent to Israel, but the deepest application of this chapter was to Christ Himself (cp. John 12:41).

Whom shall I send, and who will go for Us?” For Us, for the Trinity, for the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the Son said, “Here I am! Send Me.” This is the deepest meaning of Isaiah 6:8.

The Holy Spirit was also involved in Christmas when the angel said to Joseph, “Do not be afraid to take Mary your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit” (Matt. 1:20). God in His fullness was involved in the birth of Jesus.

Christmas is the Trinity at work. Yes, the Trinity! Only the Trinity made Christmas possible! The God of Israel is a family, a royal family (cp. Hebr. 2:10). That is why God has never been lonely, for the Father, the Son and the Holy Spirit love each other. All other gods are needy gods. But God wanted us out of grace. Every one-person-god is lonely and cannot be love. Our the God of Israel is a Trinity. Only the Trinity by definition can be love.

Allah is not loving and does not offer redemption, at most success. Without the Trinity the cross cannot work. The Father had a willing Son to redeem us. So the way we see God determines how we see the gospel.

The devil is lonely and needs to destroy us. We see this difference so aptly described in C.S. Lewis’ book “The Screwtape Letters”, in which a senior devil, Screwtape, writes to the junior devil Wormwood:

One must therefore dare to face that everything that is said about His Love for people and about the complete freedom that lies in serving Him is not just propaganda (although we would like to believe that!), but an astounding truth. It truly IS His intention to populate the world with an army of nauseated little copies of Himself, creatures whose life, in miniature format, will be essentially like His, not because He has absorbed, but because they have voluntarily added their will to His. We want cattle that can become food in the long run. We want to swallow, He wants to pour out. We are empty and want to become full; It is full and overflows. The purpose of our war is a world filled with beings, in which our Father Down (the devil!) Has absorbed all other beings; the Enemy wants a world filled with beings, one with Him and yet himself.”

God is full and overflowing and wants a world filled with people full of Himself. This brings us to the next aspect.

2. The fullness of man

For in Him all the fullness of God was pleased to dwell” ​​(Colossians 1:19).
For in Him all the fullness of deity dwells bodily; and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority” (Colossians 2:9,10).

Because the fullness of the deity lives in Christ – in the baby in Bethlehem too! – the same fullness of God also lives in us! He is our life and that is why we share in His fullness. He is the light of the world and that is why we are the light of the world. Never ask God to be who you already are or what you already have. We share in His fullness. Christmas means that you are aware of His fullness that you have obtained.

“Oh, make me a light anyway.” No, you are the light in Him!
“I want to live closer to you.” No, the branch cannot live closer to the Vine. They are one.

The spirit of Christmas is to recognize the birth of Jesus as a hint to our rebirth. Of course, the rebirth occurs in resurrection. Therefore Christmas, Easter and the Ascension belong together.

3. The fullness of time

We see different times in the Bible:
The fullness of time” – Christmas
The fullness of the times” (Ephesians 1:10) – Messianic era
Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles, until the times of the Gentiles are” (Luke 21:24) – the period from Nebuchadnezzar to the coming of Christ.

God is always at the right time, because God is a God of order and purpose. Christmas came at the right time, just as the second return of Christ will occur at the right time. Nothing is out of control with God.

If God gave His Son to this world at the right time, could the Jews know that time? Yes, they could know, based on Daniel 9:24-27 – the prophecy of the seventy-year weeks. Daniel said it would take 69 year-weeks, i.e. 62 times 7 = 483 years, from the time to rebuild Jerusalem to the death of Messiah, the Prince. This period began when Nehemiah stood before King Artaxerxes (Neh. 2:1-8). Bible commentaries usually give the date 445 BC as the start of the rebuilding of Jerusalem. It was in the month of Nisan that king Artaxerxes gave his decree (Neh. 2:1), and it was in the month of Nisan that the Lord Jesus died (cf. Lev. 23:5-6; Numbers 28:16-17). Up to the year 33 the 69 weeks included a period of 445+32 (the year zero after Christ does not exist) = 477 years.

These 477 years are, however, solar years (solar years), years of 365.25 days. However, the Bible calculates lunar years (lunar years), years of 360 days (compare Gen. 7:11 with Gen. 8:3-4, and compare Rev. 11:2 with Rev. 11:3). These lunar years are also called prophetic years.

The 477 solar years are equal to 477 * 365.25/360 = 484 lunar years. This only differs one year if we consider a year week as 7 lunar years. After all, then 69 year weeks include: 69 * 7 = 483 lunar years. Difference in rounding and inaccuracy of years can easily explain the difference of one year. We can therefore only come to one conclusion: Scripture gave light about the time of the death of the Messiah. His birth then would be some decades earlier.

Now to the practical application:

We have seen this trilogy:
1. The fullness of God
2. The fullness of us
3. The fullness of time
We find this trilogy also in 1 John 4:7:

“As He is, so are we in this world” (1 John 4:17).
1. The fullness of God – I AM – He is
2. The fullness of man – I am – as He is
3. The fullness of time – at every moment – in this world.
If you keep this in mind, you will remain in the spirit of Christmas – in the fulness of Him as you!

P.S. We are very close to the second coming of Christ, based on the septenary arrangement of Scripture, i.e. six days as 1000 lunar days, followed by a seventh day. After His death Christ will come back after two days, on the third day – after two days, at the daybreak of the third day – after 2000+ years. At the present time (let’s say spring of 2020), we are 1987 years beyond the events of Calvary. Converting these 1987 years to 360-day years gives us 2016 years, which is at least 16 years too many. So we are at the daybreak of third millennium! The return of Christ can be here at any moment! So Christmas gives a hint that we are now at the right time relative to His second coming!!!

Revelation 3:20 Revisited

by Roel Velema

Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me” (Revelation 3:20).

Revelation 3:20 is often used in evangelism, often along with John 1:12, to urge people to accept Christ as their Savior. Many have come to faith through this verse (me too!). Later I realized that the verse is not addressed to the unsaved, but a church, a body of those who were born again, to redeemed people. Although God can give a straight blow with a crooked stick, and the wind of the Spirit blows wherever He wants, what then is the contextual meaning of the verse for the saved?

The first thing that stands out in the seven letters of Revelation 2-3 is the impending return of the Lord. Jesus writes to the Ephesians: “I will coming to you” (Rev. 2:5). In Pergamum we see more urgency: “Therefore repent. If not, I will come to you soon” (Rev. 2:16). To Thyatira, the Lord emphasizes yet another time of perseverance: “Only hold fast what you have until I come” (Rev. 2:25). He comes nearer when He writes to Sardis: “I will come like a thief” (Rev. 3:3). Time really draws near when He writes to the church of Philadelphia: “I am coming soon” (Rev. 3:11). The finally, in Laodicea He is standing at the door where He knocks. We see the same in Luke 12:35-38:

Stay dressed for action and keep your lamps burning, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast, so that they may open the door to him at once when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly, I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. If he comes in the second watch, or in the third, and finds them awake, blessed are those servants!

These slaves had to dress for action and keep their lamps burning, as also see in the parable of the wise and foolish virgins (Matt. 25:1-13). But note the differences. In Luke 12 the master came FROM to the wedding feast, while in Matthew 25 the girls went TOWARDS the wedding hall. Some Bible readers think that Luke 12:35-38 relates to Israel after the marriage of the Lamb has been a fact. It would then be addressed to the believers in the Great Tribulation. When we stick to this line, we see that after the second coming of Christ on earth, two weddings have taken place. Christ has his bride and the Father has restored Israel as his wife. For both weddings there are then festivities and Christ could be on his way from one wedding to another. However, we will see that this is not the thought behind Luke 12:35-38.

Peter also wondered to whom the parable was addressed and asked: “Lord, are you telling this this parable for us for all” (Luke 12:41). The Lord then spoke the parable of the faithful and wise slave, which we also find in Matthew 24:45-51. These parables are parables over the kingdom of the heavens, which point to the rule of heaven over the earth for those who realized their heavenly calling. The church of Jesus Christ has a heavenly calling and Israel has not. Therefore Israel is not in view in Luke 12:35-38.

Regarding the coming from and going to the marriage feast, the Greek text helps us when we look at the Greek word for “marriage”, which is the word “gamos.” In Luke 12:36 the word is plural and usually does not refer to multiple weddings, but to the different parts of the wedding. Now we have the explanation of Revelation 3:20. Hearing his voice, being dressed, keeping the lamps burning, as the wise virgins did. He comes as a thief in the night, possibly in the second or third night watch, that is, the hours before midnight or after midnight. He come back from the marriage hall where all things are made ready. Revelation 3:20 therefore challenges us to expect His second coming daily.

Let’s read on, from Luke 12:39:
But know this, that if the master of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into. You also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.” Peter said, “Lord, are you telling this parable for us or for all?” And the Lord said, “Who then is the faithful and wise manager, whom his master will set over his household, to give them their portion of food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly, I say to you, he will set him over all his possessions. But if that servant says to himself, ‘My master is delayed in coming,’ and begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and get drunk, the master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and put him with the unfaithful. And that servant who knew his master’s will but did not get ready or act according to his will, will receive a severe beating. But the one who did not know, and did what deserved a beating, will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more” (Luke 12: 39-48).

In verse 45 the slave becomes unfaithful and mistreats the other slaves. His lord will let him share in the fate of the faithless ones, like the faithful slaves of Christ will rule during the millennium over His possessions. In verse 47 we read: “And that servant who knew his master’s will but did not get ready or act according to his will, will receive a severe beating.” Other Bible passages of the same nature are found in Matthew 22:1-14; 24:45-51; 25:1-13, 28-30, Luke 19:2-27 and Galatians 5:17-21.

Although we cannot lose our eternal salvation and stay a child of God, we can certainly fail to receive the heavenly millennial birthright as a son. Therefore, put the following text on your pin board or PC in order to be reminded of it every day:

Blessed is the slave who will find his lord so busy when he comes. Truly I say to you that he will put him over all his possessions “(Luke 12:42-43).

The Impossible Situation

by Roel Velema

Christ is ALL in ALL in the believer through union in the spirit (1 Cor. 6:17). So in Him, in Christ, we move and have our being (Acts 17:28). This frees is forever from the necessity and possibility to move without Him. The Lord stresses this continually in order not to despair about our temporary and visible lives (cp. 2 Cor. 1:8), and lift up our situations to the level of the Spirit. What is the impossible situation here below, is in the land of resurrection and ascension, in our spirit, where He is ALL in ALL, the normal Christian life.

You have said, ‘Seek my face.’ My heart says to you, ‘Your face, LORD, do I seek’“ (Ps. 27:8). When His ALL speaks from Spirit-spirit to soul, while “fire is set to the course of nature” (James 3:6), His faith substantiates “that God raises the dead” (2 Cor. 1:9).

God’s way is always in the sea (cp. Ps. 77:19). Caught between the army of Pharaoh and the sea, the sea proves to be way out through resurrection. Jesus went to Calvary, “his departure [Gr. ‘exodus’], which He was about to accomplish at Jerusalem” (Luke 9:31). Calvary is our way out, our opened sea, our exodus. How lengthy the evening shadow may be, we don’t look at the appearances which have no power. We see the exodus, the way out, which was there all the time.

In Him we move and in Him He moves everything and everyone. In ourselves we cannot move people one inch unto fullness. Others may criticize us, misunderstand us, reject us, but in Him, they are powerless against His initiated prayer (cp. Ezek. 36:37a) as us. We rejoice in the God who raises the dead and therefore our movement in Him is always a sacrificial move because the new life is contained in a new heart marked by the cross.

The impossible situation is a call to ask: “Lord, what are You up to?”, ready by faith to lay down our lives and stand in the breach on behalf of others. The mark of a mature Christian is the non-dualistic grasp of union in spirit, expressed in intercession, i.e. to stand in the gap for others, “filling up what is lacking in Christ’s afflictions for the sake of his body, that is, the church” (Col. 1:24).